ski

火災保險QA

Q:住宅火險的保障範圍有哪些?

A:住宅火險保障範圍如下:

      1.保障範圍
        (1)火災
        (2)閃電雷擊
        (3)爆炸
        (4)航空器及其配件之墜落
        (5)機動車輛碰撞
        (6)意外事故所致之煙燻
        (7)罷工、暴動、民眾騷擾、惡意破壞行為
        (8)竊盜
        (9)救護保險標的物之損失
        (10)清除受損標的物所生之必要費用
        (11)臨時住宿費用(每日最高新台幣五千元,賠償總額新台幣二十萬為限)

      2.以下承保範圍若未在契約上附加承保,本公司不負賠償責任。
         (1)地震、海嘯、地層滑動或下陷、山崩、地質鬆動、沙及土壤流失。
         (2)颱風、暴風、旋風或龍捲風。
         (3)洪水、河川、水道、湖泊之高漲氾濫或水庫、水壩、堤岸之崩潰氾濫。
         (4)恐怖主義者之破壞行為。
         (5)冰雹。