ski

重大訊息

                                                  

 

主旨

公告本公司董事長異動

符合條款

 第十條第一項第三款

事實發生日

 98/06/26

說明

1.董事會決議日期或發生變動日期:98/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:吳東賢(紘恩股份有限公司代表人)。
3.新任者姓名及簡歷:吳昕紘(紘恩股份有限公司代表人)。
4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選。
6.新任生效日期:98/06/26
7.其他應敘明事項:無